8 oktober 2001

Afgelopen zondagavond was het zover: de aanval op de Taliban en op Osama bin Laden is door de Amerikanen en Engelsen geopend.

De toespraak van Bush was even helder als in zijn uitwerking onzinnig. Naast de bekende Amerikaanse retoriek compleet met een opgevoerd dochtertje van een van de strijdende Amerikaanse militairen was de boodschap: dit is een oorlog tegen het terrorisme, niet tegen de islam, want dat zijn over het algemeen vredelievende schatten. Wat een belachelijke en buitendien gevaarlijke retoriek. Bush neemt de islam daardoor verre van serieus. Op een paternalistische manier wordt de islam toegesproken en zogenaamd gerustgesteld. Het is zoiets als om ten tijde van de koude oorlog te zeggen: dit is een strijd tegen het staatssocialisme maar niet tegen de mensen met een communistische c.q. socialistische overtuiging. Het is niet aannemelijk dat in de islamitische wereld deze woorden van de president ook maar een ogenblik serieus worden genomen of om het Youp van ’t Hek na te zeggen: "er is geen Ali Baba die dit voor zoete koek zal slikken". De retoriek is naar de eigen bevolking toe ook gevaarlijk. Het is een verkeerd soort geruststellen, op basis van de onwetendheid van het merendeel van het volk over de vitale en dikwijls agressieve pretenties van het merendeel van de islam. Of we het nu leuk vinden of niet het merendeel van de islam is politieke islam en dat stelt zich ten doel het westen, de moderniteit, langs allerhande wegen en met alle mogelijke middelen, van relatief vreedzaam tot gewelddadig, te bestrijden, als zijnde een uitermate zondig systeem dat verantwoordelijk is voor alle ellende in de wereld, inclusief die in eigen land.

Islamieten hebben hun eigen economische, technologische en wetenschappelijke achterstand nimmer aan hen zelf te wijten, maar immer aan ons, het verfoeide moreel inferieure westen, die christenhonden, die vreselijke kolonialen. Iedere vorm van zelfkritisch onderzoek ontbreekt in de islamitische wereld, ook in ons land. Nimmer wordt de hand diep in eigen boezem gestoken, de enige manier overigens om eens echt vooruitgang te boeken. Dat ontbreken van zelfkritisch onderzoek zit hem met name in de overtuiging van de eigen morele superioriteit en daar is, zo lang deze houding wordt volgehouden, geen kruit tegen gewassen. Door de islam nu voor te stellen als een vredelievende schattige ideologie, worden islamieten slechts bevestigd in hun gevoelens van superioriteit en zeker niet aangezet tot zelfkritisch onderzoek en wordt de niet islamitisch goegemeente niet wakker geschud voor het gevaar dat van deze “schattige” ideologie uitgaat.

Onze Wim Kok(PvdA) gesecondeerd door het dommertje van zijn kabinet, Van Boxtel (D66) minister van grote stedenbeleid, volgt in deze dezelfde lijn als Bush. Hij riep op tot dialoog met de islam, maar heeft daar zelf nog niet een begin mee gemaakt. Integendeel, de boodschap bij zijn rondgang door de islamitische wereld in Nederland is steeds dezelfde : u heeft niets te vrezen, gij zijt gerespecteerde burgers met een gerespecteerde godsdienst. Opa Kok stelt als een ware Colijn het volk gerust: gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u, en dat anno oktober 2001. Dit gebeurt in een geemancipeerde samenleving van veelal goed opgeleide burgers die gewend zijn om zelfstandig na te denken en zich zelfstandig een oordeel te vormen! Een groter vorm van minachting is nauwelijks denkbaar zowel naar het islamitische als naar het niet-islamitische deel van de Nederlandse bevolking toe. De vrede moet worden gehandhaafd door elk verschil van mening en inzicht onder het tapijt te schuiven.

Nu denk ik ook dat Kok dit debat niet kan leiden. Zou hij iets weten over de islam en derzelve kernnormen en -waarden en zou hij precies weten waar het vrije westen, de moderniteit, voor staat ? Ik denk het niet, maar zeker weten doe ik het niet. Er is geen enkele publieke uiting van onze premier bekend waaruit zou blijken dat hij daar iets vanaf weet. Dat geldt trouwens voor die hele Haagse politieke elite, met stomheid geslagen als zij blijken te zijn na de aanslag van 11 september 2001. Het zal wel niet aan de orde zijn volgens deze volledig vertechnocratiseerde en verambtelijkte Haagse politieke elite.

Ondertussen doet u er verstandig aan om u mentaal voor te bereiden op een terroristische aanslag in West Europa, want wij zijn zeker het volgende doelwit van de intelligente en zeer rationeel calculerend werkende Ben Laden c.s., zeker nu hij een yihad - een heilige oorlog, het woord heilig in het verband met oorlog alleen al, sick! - tegen ons, de moderniteit, heeft uitgeroepen. Londen is natuurlijk een voor de hand liggend doelwit. Maar ook ons land met zijn vele internationale contacten en netwerken, ook terreur netwerken, doet er beter aan zich niet veilig te wanen. Je vraagt je af waarom Kok c.s. in hun strijd tegen de terreur niet onmiddellijk de grenscontroles herstellen? Dat is toch wel het minste nu we uit ervaring weten dat Schengen zo lek is als een mandje. Deze daadkrachtige premier, die ook op economisch terrein ons niet voorbereid op slecht weer, houdt het echter liever bij in slaap sussende woorden.

Pim Fortuyn
Rotterdam, 8 oktober 2001